Kosovo: Four Futures

South East European Studies at Oxford

Kosovo: Four Futures

Monday, 1 November 2010 - 5:00pm
Venue: 
European Studies Centre, Seminar Room, 70 Woodstock Road
Speaker(s): 
Spyros Economides (LSE), James Ker Lindsey (LSE), Dimitris Papadimitriou (University of Manchester)
Convenor: 
Othon Anastasakis