From Moldova to Ossetia: Can the EU make a difference?

From Moldova to Ossetia: Can the EU make a difference?

Tuesday, 4 November 2008 - 5:00pm
Venue: 
Seminar Room, European Studies Centre, 70 Woodstock Road
Speaker(s): 
Kalman Miszei (European Commission), Gwen Sasse (Nuffield College, Oxford)
Convenor: 
Kalypso Nicolaïdis in collaboration with Othon Anastasakis